måndag 2 juli 2012

Te, tea, the, té - or what ever makes you tick


Bild lånad från Patrick's

Som många av mina gamla läsare vet så är jag en stor tedrickare. Många av mina vänner säger att de inte ens vågar bjuda mig å te om jag är på besök, eftersom jag är så kräsen. Det är inte dock inte sant. Om någon vill erbjuda mig te hemma hos sig är jag inte kräsen, om jag inte gillar teet, jag dricker det kanske inte, men jag klagar inte. Jag klagar om jag är på en restaurang och de erbjuder 10 olika kaffedrycker men du kan bara välja en billig tepåse för samma pris. Eller om du går till en restaurang och de har riktigt te (alltså löste och inte påste som i min smak är smaklös eller till och med äckligt), men bara erbjuda billigt påste men skryter om alla kaffetsorter du kan välja mellan. I botten på denna sida kan du se en härlig video om underverket te. I denna utmaning skulle jag vilja presentera för dig, lite om drycken jag inte kan leva utan. Drycken jag tar minst tio koppar om dagen av. Jag börjar med historien bakom te och senare får du några tips om vilket te som är det bästa, i mina ögon, eller snarare smaklökar.

As many of the old readers know about me, I am a big tea drinker. Many of my friends say they don't even dare to offer me tea if I'm at there home, because I'm to picky. That's not true, how ever. If some one wants to offer me tea at there home I'm not to picky, of course, if I don't like it, I don't drink it, but I do not complain. I do complain, how ever, if I'm at a restaurant and they offer 10 different coffee beverage and you can only choose a cheep tea bag for the same price. Or if you go to a restaurant and they have real tea (real as in leaves to put in to a filter and not cheep, and i my taste, tasteless or even disgusting, teabags) but just offer cheep bags but brag about all the coffee brands you can choose from. In the bottom of this page you can see a lovely video about the wonders of tea. In this challenge I would like to present for you, a little about the drink I can not live with out. The drink I take at least ten cups a day of. I will begin with the history of tea to day and later you will get some tips about what tea is the best, in my eyes, or rather, taste bulbs.
 
Bild lånad från Må bra

Teets historia the history of tea

Man kan med säkerhet säga att Te har druckits i kina sedan 300-taletn men annars är dess historia höljd i dunkel. Det finns många historier som bygger på gamla skrönor och myter som visar på att teet har druckits i Asien sedan långt innan modern tideräkning. Det finns dock inga tillförlitliga bevis på hur, när eller vem som först uppfann teet. Det första teet är dock det gröna som användes som medicin och då användes de gröna bladen i sin helhet och tilläts in oxidera. Man har tillskrivit kejsaren Shen Nung, eller Shennong, den stora äran att vara teets uppfinnare då det sägs att han 3000 år innan Kristus födelse njöt av hett vatten då några blad från en buske blåste ner i hans kopp. Då han var botaniker och intresserade sig för växter, och även är känd för att ha utvecklat mycket av den kinesiska örtmedicinen, ville han smaka på den nya drycken och uppskattade den kungligt. Teet var fött. Han beordrade därefter att man skulle börja odla tebusken.

One can safely say that the tea has been drunk in China since 300 ad but its history is shrouded in mystery. There are many stories based on old legends and myths, which shows that the tea has been drunk in Asia since long before the modern era. However, there is no reliable evidence of how, when or who first invented the tea. The first tea is green tea that was used as medicine. But it was used as a whole leaf and where not allowed to oxidise. It has been written that the Emperor Shen Nung, or Shennong, is the inventor of tea.3000 years before Christ's birth
when he was enjoying a cup of hot water some leaves from a bush blew into his cup. As he was a botanist and was interested in plants, and also is known for having developed much of the Chinese herbal medicine, he wanted to taste the new drink and enjoyed it royaly. The tea was born. He then ordered that it would start growing tea bushes.

Bild lånad från Wikipedia


Te blev populärt i England under 1600-talet då de började erbjuda drycken på de lokala kaffehusen. Det är först på artonhundratalet som begreppet afternoon tea myntades och då av hertiginnan av Bedford. Det var för att man skulle klara sig från den bastanta frukosten till den sena middagen som serverades först vid åtta. Hon beordrade att det skulle serveras te och kakor på eftermiddagen för att stilla hungern. 
  
Tea became popular in England during the 1600s when they began offering the drink at the local coffee houses. It is only in the nineteenth century that the concept of afternoon tea was introduced by the Duchess of Bedford. It was because of substantial breakfast they had late dinner that was not served before eight at night that she ordered that it to be served tea and cakes in the afternoon to satisfy the hungry people.

Teet kom till Sverige under 1730-talet då Ostindiska kompaniet hade börjat driva handel med Fjärran Östern. Tyvärr fick Sverige endast ta del av några få procent då te var en dyr vara och kompaniet ville få in pengar från andra köpare. Carl Von Linné var en insatt man i den europeiska tedebatten och ansåg att Sverige borde odla tebuskar själva istället för att importera drycken dyrt. Han gjorde några försök att plantera några importerade buskar i sin botaniska trädgård med de frös tyvärr ihjäl i det allt för kalla klimatet. Carl von Linné är idag avbildad på den svenska hundralappen tillsammans med den tebuske han importerat. 

The tea came to Sweden during the 1730's when the East India Company began trading with the Far East. Unfortunately, Sweden only took note of a few percent because the tea was an expensive product and the company wanted to raise money from other buyers. Carl Von Linné was a familiar of the European tea debate and felt that Sweden ought to cultivate tea plants themselves instead of importing it expensively. He made an attempt to plant some imported shrubs in his botanical garden but the cold climate killed them. Carl von Linné is now portrayed on the Swedish one hundred note along with the tea tree he imported.

Bild lånad från Andreas blogg


Isteet uppfanns redan 1904 av en engelsk tehandlare vid namn Richard Blechynden. Han försökte sälja in det svarta teet hos de stora konsumenterna av grönt te i Mellanvänstern. Då det varma klimatet gjorde att hans dryck inte blev eftertraktat hällde han helt sonika is i drycken och det blev succé.  

The ice tea was invented in 1904 by an English tea merchants named Richard Blechynden. He tried to sell the black tea to the major consumers of green tea in the Middle west. When the warm climate made his drink uninteresting he simply poured ice in the drink and it was a success.

Det finns olika saker sagda om tepåsens födelse. Den jag hört först var att en tehandlare ansåg att det damm som spreds över produktionslokalerna också var användbart och beordrade arbetarna att sopa ihop det för att förpacka i fintrådiga påsar och sälja. Denna historia är dock inget jag hittar när jag söker på dess historia utan istället kommer det upp att en teimportör förpackade testprover av te i små sidenpåsar, istället för de kostsamma burkarna, till kunderna. I påsarna var det perfekt uppmätt för en kopp som det var meningen att kunderna skulle använda och mäta upp i sina silar. Missförstånd uppstod dock och kunderna doppade ner hela påsen i det varma vattnet vilket blev succe och krävde de att få även de beställda varorna förpackade på detta sätt. Det dyra sidenet byttes dock ut till billigare alternativ inför de stora ordarna. 

Idag är te med sin mångfald av sorter och smaker, näst efter vatten, världens vanligaste dryck.

There are various things said about how the tea bag was born. The one I heard first was that a tea merchants felt that the dust that was spread over the production facilities were also useful, and ordered the workers to sweep up the powder to pack in bags and sell. This story is not something I find when I look at its history. Instead I find the story about a tea importer that packaged his tea samples in small silk bags, rather than the expensive jars, to customers. In the bags, it was perfectly measured for a cup as it was meant that customers would use and measure up to their filters. Misunderstandings arose and customers dipped the whole bag into the hot water which was success, and they demanded to get even the ordered goods packed in this way. The expensive silk was replaced by cheaper alternative to the big orders.

Today tea is second, only to water, to be the worlds most common beverage.


Bild lånad från freepic

Information hämtad hos Terådet och Om te

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att uttrycker dina tankar, jag ska försöka ge feedback på dessa så snart jag kan.

Pernys drömkarl

Vad dricker Perny


"Te -fastän förlöjligat av okänsliga personer och råa sällar - kommer alltid att förbli de intellektuellas favoritdryck."
Thomas de Quincey (1795-1859)


"Vad som än händer dricker jag mitt te.
"Gustaf VI Adolf

"Drycken är som den skönaste dagg från himmelriket."
Lu Yu (800-talet)

"När man har te finner man sig tillrätta till och med under en gran."
Ryskt ordspråk

"Vägen till himlen går förbi en tekanna."
Ryskt ordspråk

"Gud vare tack för te! Vad skulle världen ta sig till utan te? Hur skulle den kunna existera? Jag är glad att jag inte föddes före teet."
Sydney Smit

Etiketter

familj (281) vikt (235) Författande (104) huslig (103) studier (101) övrigt (69) arbetsliv (59) bloggar (45) Skrivande (44) semester (41) mat (35) ytligt (31) norrland (28) musik (24) tillbakablickar (22) utmaning (22) fest (21) Böcker (20) Nagellack (20) foto (20) teknik (20) spekulationer (19) debatt (17) pryl (16) framtid (15) Overall (13) jul (13) jobb (12) tandläkare (9) te (7) frillesås (6) nanowrimo (6) film (5) laster (5) renovering (4) inredning (3) skapat (3) skylt (3) Analys (2) blogg100 (2) författartankar (2) genus (2) #Alvhilda #nordiskmytologi #mytologi #skogsrå (1) Alvhilda (1) fredagsvåld (1) novell (1) prestationsångest (1) smycken (1) vampyrer (1)

Blog Archive